upadlosc koncumencka
Posted By Posted On

Upadłość jest procesem dającym szansę na pozbycie się długów. Na czym ona dokładnie polega? Kiedy można ją ogłosić?

Czym jest upadłość?

Niewypłacalność to sytuacja, w której osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań finansowych w wyznaczonym terminie. W takim przypadku możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej (jeśli chodzi o osobę fizyczną) lub upadłości likwidacyjnej lub układowej (jeśli chodzi o przedsiębiorstwo).

Upadłość konsumencka jest przeprowadzana przez sąd i polega na opracowaniu planu spłaty zobowiązań oraz dodatkowo na zwolnieniu dłużnika z części lub całości długów.

Obecnie upadłość tą można ogłosić we własnym zakresie, ale też można zwrócić się do kancelarii prawnych mających doświadczenie w tym zakresie.

Uzyskaj pomoc w oddłużeniu – upadłość konsumencka Katowice – https://doboszkancelaria.pl/uslugi/upadlosc-konsumencka – zgłoś się po pomoc do kancelarii z dużym doświadczeniem!

Upadłość konsumencka – kiedy można ją ogłosić?

Proces upadłości konsumenckiej w polskim prawie regulują przepisy upadłościowe. Określają one dokładnie, w jakiej sytuacji możliwe jest jej ogłoszenie i jakie ma ona skutki.

Upadłość konsumencką można ogłosić, jeśli osoba fizyczna (niebędąca przedsiębiorcą) jest niewypłacalna i nie ma możliwości spłaty swoich zobowiązań w terminie.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, dłużnik musi zatem spełnić następujące warunki:

  • posiadanie statusu osoby fizycznej – konsumenta
  • niewypłacalność – brak możliwości regulowania swoich zobowiązań, minimum przez 3 miesiące

Osoba, która spełnia powyższe warunki, może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej w sądzie rejonowym właściwym dla jej miejsca zamieszkania. Wniosek taki musi zawierać szczegółowy wykaz majątku dłużnika oraz wszystkich jego zobowiązań. Sąd rozpatruje wniosek i, jeśli uzna go za zasadny, ogłasza upadłość konsumencką dłużnika.

Jakie są skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma na celu uwolnienie osoby zadłużonej od długów, których nie może ona spłacić. Skutki ogłoszenia upadłości konsumenckiej są następujące:

  • Zwolnienie z części lub całości zobowiązań – sąd może zwolnić dłużnika ze zobowiązań, jeśli uzna, że nie ma on wystarczających środków do ich spłaty.
  • Powołanie syndyka – sąd powołuje syndyka, który zarządza majątkiem dłużnika i prowadzi postępowanie upadłościowe.
  • Zajęcie majątku dłużnika – syndyk zajmuje i sprzedaje składniki majątku dłużnika, aby uzyskać środki na spłatę zobowiązań.
  • Zwolnienie z kosztów postępowania – dłużnik jest z nich zwolniony.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma również negatywne skutki dla dłużnika, takie jak utrata prawa do zarządzania swoim majątkiem.

Kancelaria Syndyka-Doradcy Restrukturyzacyjnego Sp. z o.o.

ul. Glogera 4/4, 42-217 Częstochowa

Tel.: 883 615 777 / biuro@doboszkancelaria.pl

Comments (0)

Dodaj komentarz