patent na wynalazek
Posted By Posted On

Patent na wynalazek — jak wygląda proces jego rejestracji?

Wiele osób uważa, że wszystko, co można było już wynaleźć, zostało wynalezione. Takie słowa wypowiedział nawet sam szef amerykańskiego Urzędu Patentowego w 1899 roku. Jednak innowacyjne rozwiązania, które uznane są za wynalazek, wcale nie muszą być od razu epokowym odkryciem. Z tego powodu, każdego roku do Urzędu Patentowego wpływa wiele wniosków przedsiębiorstw, inżynierów, a także osób prywatnych, które chcą otrzymać patent na swój wynalazek. Jak wygląda proces jego rejestracji? Podpowiadamy.

Patent na wynalazek — zgłoszenie w Urzędzie Patentowym

Żeby otrzymać patent na wynalazek w Warszawie, w pierwszej kolejności należy wypełnić zgłoszenie w Urzędzie Patentowym. Można je złożyć osobiście lub przez pełnomocnika. Większość osób jednak dostarcza je przez specjalną platformę urzędu, faksem, bądź ewentualnie za pośrednictwem poczty polskiej. W takim dokumencie muszą znaleźć się dane osoby zgłaszającej, opis wynalazku, jego charakterystyczne cechy techniczne, a także w razie konieczności rysunki.

Następnie należy wnieść opłatę. Urząd sprawdzi zgłoszenie i jeżeli zostanie ono uznane za poprawne, wówczas ogłasza je w biuletynie Urzędu Patentowego. Jest ono publikowane przez okres 18 miesięcy od pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek. Po tym czasie zostanie wydana decyzja o udzielaniu lub odmowie udzielenia patentu.

Patent na wynalazek — co ocenia Urząd Patentowy?

Ochrona patentowa w Warszawie to dziedzina, którą zajmuje się Urząd Patentowy. W przypadku kiedy zgłosimy patent na wynalazek, ocenie podlega jego zdolność patentowa, czyli nowość, stopień innowacji, a także możliwość jego przemysłowego zastosowania. Są to niezbędne kryteria, aby otrzymać pozytywną decyzję.

Oceniana jest również jednolitość zgłoszenia wynalazku. Dotyczy to zwłaszcza kilku wynalazków, które zostały ujęte w jednym zgłoszeniu. Jeżeli urząd uzna, że nie mają one wzajemnie odpowiadających sobie powiązań technicznych, wówczas może nas wezwać do sporządzenia kolejnego zgłoszenia na dodatkowy wynalazek.

Comments (0)

Dodaj komentarz