radca prawny
Posted By Posted On

Zawód zaufania publicznego czyli radca prawny

Radca prawny to człowiek, który wykonuje zawód zaufania publicznego. W praktyce oznacza to, że świadczy on pomoc prawną. Przede wszystkim udziela porad i konsultacji prawnych.

Czym zajmuje się radca prawny?

Do zadań radcy prawnego zalicza się przede wszystkim:

  • udzielanie porad i konsultacji,
  • występowanie przed sądem,
  • opracowywanie projektów aktów prawnych,
  • występowaniem przed urzędem,
  • tworzenie opinii prawnych.

Bardzo często radca prawny występuje jako pełnomocnik lub obrońca przed sądem bądź urzędami. Osoby pracujące na tym stanowisku muszą stosować się do Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Radca prawny Gliwice – https://klgkancelaria.pl/ najczęściej tytułowany jest słowem „mecenas”.

Wymagania zawodowe radcy prawnego

Każdy kto ukończył studia prawnicze w Polsce zagranicą (ale tylko na studiach, które są uznawane w Polsce) ma możliwość bycia radcą prawnym. Po ukończeniu studiów magisterskich na kierunku prawo oraz posiadając pełnie praw publicznych ma się możliwość ubiegania o stopień radcy prawnego. W tym celu należy zdać egzamin radcowski, a wcześniej odbyć aplikację radcowską.

Sama aplikacje radcowska trwa 3 lata. Pieczę nad nią sprawuje okręgowa izba radców prawnych. Aby dostać się na taką aplikację należy zdać pisemny egzamin państwowy. Egzamin ten ma formę testu jednokrotnego wyboru.

Egzamin radcowski również przeprowadzany jest w formie egzaminu pisemnego. Jest on jednak zdecydowanie bardziej skomplikowany ze względu na ilość części. Egzamin ten składa się aż 5 części. W czasie jego trwania należy rozwiązać zadania z zakresu poszczególnych gałęzi prawa. Po zdanym egzaminie i dokonaniu wpisu na listę radców prawnych, a także złożeniu ślubowania kandydat uznawany jest za radcę prawnego.

Dalsza kariera radcy prawnego

Po wpisie na listę radca prawny ma kilka dróg kariery. Może on być zatrudniony w ramach stosunku pracy. Oznacza to, że będzie pracował w określonej kancelarii radcy prawnego. Istotne jest, że radca prawny podlega szczególnym przepisom. W praktyce oznacza to, że pracodawca nie może nakazać radcy prawnemu sporządzenie pisma o określonej treści. Osoba taka ma również możliwość pracy w spółkach cywilnych.

Samorząd radców prawnych

Niezależnie od tego czy jest się aplikantem czy radcą prawnym obligatoryjnie należy zostać członkiem samorządu zawodowego. Jest to forma zrzeszająca radców prawnych i aplikantów mająca na celu zapewnienie odpowiednich warunków do wykonywania tego zawodu. Ważnym zadaniem samorządu jest dbanie o prawidłowe przygotowanie aplikantów do późniejszego wykonywania zawodu.

Comments (0)

Dodaj komentarz